Grecada 10 bars

Per aigua i també per hidrocarburs

Mànega amb superfície grecada per la impulsió i aspiració de líquids. Cautxú EPDM negre.

Apropiada per per circuits de refrigeració, maquinària agrícola, grups electrògens, obres públiques vehicles, etc

Resistent a la intempèrie i al calor, admet anticongelant i similars.