CONDICIONS GENERALS DE VENDA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA
Les  presents  condicions  generals  de  venda  regulen  les  relacions  entre  COMERCIAL  DE  GOMES  TUBS  I
CORRETGES sl (el venedor) i el client per a subministre de materials. S’aplicaràn en totes les comandes de compra
que s’estableixin per a la citada finalitat.
Aquestes condicions generals de venda es consideren acceptades sense reserves pel comprador. Així mateix, les presents
condicions de venda generals seràn d’aplicació prioritària sobre les condicions generals del comprador
Aquestes condicions generals seràn d’aplicació en totes aquelles matèries que no s’hagin fixat expressament en la
comanda
El venedor es reserva el dret a actualitzar i/o modificar el contingut de les presents condicions generals de venta en
qualsevol moment i sense previ avís, pel què es recomana al comprador la seva verificació periòdica.
1.  ELECCIO  DEL  PRODUCTE.  El  venedor  recomanarà  el  producte  idòni  segons  les  condicions  de  treball
especificades  pel  comprador  essent  aquest  últim  l’únic  responsable  de  la  elecció  del  producte  objecte  de  la
compraventa, així com de l´ús i/o funció a la que aquest es destina.
2. OFERTES. Les ofertes que no continguin un plaç de validesa s’entenen sense compromís. Els preus i demés
condicions de les mencionades ofertes són orientatius i precisen de la posterior confirmació del venedor. Les dades
contingudes  en  anexes  en  la  oferta,  tals  com  catàlegs,  documents  tècnics,  etc.  són  orientatius  i  no  suposen  cap
compromís pel venedor.
3.ENTRADA EN VIGOR DE LA VENTA. El contracte entrarà en vigor quan el venedor comuniqui al client per
escrit l’acceptació de la seva comanda (confirmació) i el client hagi complert les seves obligacions fins aquell moment
segons la comanda i demés que se li puguin atribuir segons els usos del sector.
4. PREUS. Els preus es refereixen al material sense embalatges i sense impostos (els que resultin aplicables s/normativa
vigent). A més, quan les despeses d’embalatge, transport, assegurança i altres hagin estat inclosos en el preu de la oferta
o subministre, el venedor el reserva el dret de rectificar els preus corresponents en cas de modificació de les tarifes
corresponents a les mencionades despeses.
5.CONDICIONS DE PAGAMENT. El pagament de la factura s’efectuarà en la forma en la que en ella s’estableix. En
cas de facturació de subministres parcials, el pagament s’efectuarà en les condicions acordades per cadascun dels
subministres. En cas de demora i de impagaments, el venedor es reserva el dret a aplicar interessos de demora al tipus
legal d’interès aplicable a les deudes comercials publicat al Boletín Oficial del Estado. El venedor es reserva el domini
sobre els materials subministrats fins que el client hagi pagat totes les quantitats degudes, per qualsevol concepte.El
client es compromet a recolzar les mesures eventuals necessàries per a la protecció de la nostra propietat.
6. PLAÇOS D’ENTREGA. El plaç d’entrega comença a ser efectiu en el moment d’entrar en vigor el contracte. Podrà
alterat en cassos de força major. El retard del client en el cumpliment d’aquelles obligacions que afectin al cumpliment
del plaç d’entrega, permetrà al venedor retrassar el plaç d’entrega.
7.TRANSPORTS. El transport s’haurà d’acordar en el moment de realitzar la comanda de compra.En el seu defecte, es
convindrà conjuntament. El material voluminós es pactarà en cada cas.
8.RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS. Qualsevol reclamació l’haurà de realitzar el client per escrit, de forma que
ha de quedar constància de la seva recepció. Només seràn acceptades les devolucions degudes a material defectuós o en
mal estat o a aquell subministrat per error per part de COMERCIAL DE GOMES TUBS I CORRETGES SL. Les
devolucions només seràn acceptades amb l’autorització escrita de COMERCIAL DE GOMES TUBS I CORRETGES
SL. En tot cas, qualsevol devolució acceptada generarà un abonament per part de COMERCIAL DE GOMES TUBS I
CORRETGES, S.L pel valor de la factura de la comanda menys un 20% a fi de cobrir les despeses de gestió generades.
Tota mercaderia abonada estarà acompanyada del corresponent document d’abonament generat per COMERCIAL DE
GOMES TUBS I CORRETGES  SL  el  qual es farà  arribar al  client  un  cop acceptada la  devolució  per  part de
COMERCIAL DE GOMES TUBS I CORRETGES SL. S’entén que l’acceptació del material retornat està condicionat
al bon estat dels materials o equipaments i del seu embalatge. Cap devolució serà acceptada passats 21 dies de l’entrega
del material. No s’acceptaràn devolucions d’articles tallats a mida o personalitzats.
9.CANCELACIO DE LA COMANDA. En principi no s’accepta la cancelació d’una comanda prèviament acceptada
per escrit pel client. No obstant, si extraordinàriament s’acceptés la cancelació, ens reservem el dret de facturar un 10%
sobre el valor net de la factura en concepte de despeses de cancelació i preparació.
10.RESERVA DE DOMINI. Les parts acorden mútuament que tot litigi, independentment de la seva naturalesa, relatiu
a la venta,el seu cumpliment, execució i interpretació serà de la competència exclusiva dels Tribunals del lloc de
domicili social del venedor, es a dir, la ciutat de Vic.
COMERCIAL DE GOMES TUBS I CORRETGES SL